Υπηρεσίες Τεχνικού Ελέγχου

Το ΙΚΤΕΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο.Ε. ως ανεξάρτητος πιστοποιημένος φορέας τεχνικού ελέγχου οχημάτων διενεργεί ελέγχους για την έκδοση:

 • Σήματος ΚΤΕΟ και δελτίου τεχνικού ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) 
 • Πρακτικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.) 
 • Κάρτα ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)
Κατηγορίες Οχημάτων

Οι τεχνικοί έλεγχοι που διενεργούνται από το Ι.ΚΤΕΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Ο.Ε. αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες οχημάτων:

 • Επιβατικά Ι.Χ. 
 • Επιβατικά Δ.Χ. (ταξί-αγοραία) 
 • Εκπαιδευτικά 
 • Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. μέχρι 3,5 τόνους 
 • Ανάριθμα επιβατικά Ι.Χ. 
 • Ανάριθμα φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους
 • Φορτηγά άνω των 3,5 τονών και συρμών.
 • Λεωφορεία (Αστικά- Υπεραστικά-Τουριστικά)
 • Βαρέα Οχήματα ADR – ATP.
 • Βαρέα Κυπριακά Οχήματα.
 
Είδη Τεχνικού Ελέγχου

Έλεγχος για έκδοση Σήμα ΚΤΕΟ και Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.)

 • Αρχικός Έλεγχος: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται σε 4 ή 1 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, λεπτομέρειες στην ενότητα Συχνότητα Ελέγχου.
 • Περιοδικός Έλεγχος: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται κάθε 2 ή 1 χρόνια από την ημερομηνία του αρχικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, λεπτομέρειες στην ενότητα Συχνότητα Ελέγχου.
 • Επανέλεγχος: Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τον αρχικό ή περιοδικό έλεγχο ότι υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις, τότε γίνεται επανέλεγχος του οχήματος εντός 20 ημερών αφού πρώτα ο κάτοχος του οχήματος έχει επιδιορθώσει όλες τις ελλείψεις.
Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου του οχήματος (αρχικό, περιοδικό ή επανέλεγχο) και εφόσον διαπιστωθεί η καταλληλότητα του, επικολλάται στην πινακίδα του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος το αυτοκόλλητο Ειδικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου και παραδίδεται στον κάτοχό του το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.).

Έλεγχος για έκδοση Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.)
 • Έλεγχος Καυσαερίων: Είναι υποχρεωτικός και διενεργείται κάθε χρόνο από την ημερομηνία κυκλοφορίας του οχήματος με εξαίρεση τα ταξί που διενεργείται κάθε 6 μήνες. Μετά τον έλεγχο και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα καυσαέρια βρίσκονται μέσα στα όρια εκπομπών τότε εκδίδεται και παραδίδεται η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.).
Έλεγχος για έκδοση Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (Π.Ε.Τ.Ε.)

 

Εκούσιος Έλεγχος:

Ο Εκούσιος έλεγχος πιστοποιεί την καλή κατάσταση του οχήματος και είναι ο επιλεκτικός έλεγχος σημείων ή συστημάτων του οχήματος στον οποίο μπορεί να υποβληθεί ένα όχημα.


Ο εκούσιος έλεγχος δεν είναι υποχρεωτικός από το νόμο και προτείνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 • Μετά από μία εκτεταμένη επισκευή.
 • Μετά από ένα ατύχημα. 
 • Πριν την αγορά ενός μεταχειρισμένου οχήματος.
 • Πριν από ένα ταξίδι.

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου ο πολίτης παραλαμβάνει το Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ).

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α

τα δικαιολογητικά που ζητούνται για τη διενέργεια Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου είναι:

Για τα ταξινομημένα στην χώρα μας οχήματα

 • Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη ή του προσκομίζοντα.
 • Ισχύον Δελτίο τεχνικού Ελέγχου.
 • Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του προσκομίζοντα το όχημα για τη διενέργεια του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου.

Για τα οχήματα ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες 

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
 • Ταυτότητα του ιδιοκτήτη ή του προσκομίζοντα.
 • Αίτηση του ιδιοκτήτη για τη διενέργεια του Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου.