Έλεγχος Δύκικλων

                                                                                                                                                                      
Δικαιολογητικά 

 •  Ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης του προσκομίζοντα το δίκυκλο 

 • 'Αδεια κυκλοφορίας ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο

 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (εφόσον έχει  εκδοθεί)                                                        

     *Στην περίπτωση ανάριθμου δικύκλου προσκομίζονται και :

 • Το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου

 • Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους και

 • Για τα Εκπαιδευτικά δίκυκλα επιπλέον προσκομίζεται και η "'Αδεια λειτουργίας της σχολής"

Στάδια Ελέγχου
 • Έλεγχος της ταυτότητας (πινακίδα κυκλοφορίας, αρ. πλαισίου, κινητήρας, κλπ)

 • Έλεγχος καυσαερίων

 • Ταχύμετρο (μόνο για μοτοποδήλατα έως 50cc) 

 • Έλεγχος συστήματος πέδησης στο φρενόμετρο

 • Έλεγχος των φώτων

 • Ηχομέτρηση

 • Οπτικοί Έλεγχοι


Κάρτα Ελέγχου Θορύβου Δικύκλων

Όλα τα κυκλοφορούντα μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες και τρίτροχα οχήματα υποχρεούνται στην έκδοση Κάρτα Ελέγχου Θορύβου.