Έλεγχος Ι.Χ

Δ Ι Κ Α Ι Ο Λ Ο Γ Η Τ Ι Κ Α                                           

Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης
Με τη προσκόμιση του οχήματος :
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)

Εκπαιδευτικά οχήματα ( Σχολών Οδηγών )
Για τον έλεγχο εκπαιδευτικού οχήματος θα χρειαστείτε:

 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Την άδεια λειτουργίας της σχολής (εξαιρουμένης της φάσης ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Βεβαίωση Μηχανολόγου Μηχανικού για τη σωστή τοποθέτηση και την καλή λειτουργία των βοηθητικών ποδοπλήκτρων (κατά τη φάση ένταξης του οχήματος στο έργο της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών)
 • Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο ειδικό τέλος για τον έλεγχο του (δημόσια ΚΤΕΟ) ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (ιδιωτικά ΚΤΕΟ)

 Ταξί - Αγοραία

Πριν την πραγματοποίηση του τεχνικού ελέγχου Ε.Δ.Χ. οχήματος
προαπαιτείται:

 • Αδεια κυκλοφορίας
 • Ταυτότητα
 • Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
 • Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
 • Βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα στην οποία θα δηλώνεται μη οφειλή, ή οφειλή, ή διακανονισμός των ασφαλιστικών εισφορών κατά περίπτωση. Η Βεβαίωση ως έντυπο, αλλά και παράδειγμα για την συμπλήρωση της παρέχεται από την γραμματεία των σταθμών μας.
 • Βεβαίωση του Φορέα Χορήγησης (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ταξί και Αγοραίων) ότι χορηγήθηκε ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα
 • Πιστοποιητικό CB (αφορά τα ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ)

Φορτηγά Ι.Χ. και Δ.Χ. μέχρι 3,5 τόνους

 • Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) από προηγούμενο έλεγχο ΚΤΕΟ, εάν υπήρξε
 • Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.), εάν είναι σε ισχύ 
 
Ανάριθμα Επιβατικά και Φορτηγά μέχρι 3,5 τόνους

 • Ξένη άδεια κυκλοφορίας οχήματος
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
 • Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
 • Πιστοποιητικό Ο.Δ.Δ.Υ., για ανάριθμα από Ο.Δ.Δ.Υ. 

Επιπλέον

 • Για τα υγραεριοκίνητα οχήματα απαιτείται βεβαίωση εξουσιοδοτημένου φορέα για την ημερομηνία και σωστή λειτουργία της εγκατάστασης.
 • Σε περιπτώσεις τροποποιήσεων ή μετασκευής ενός οχήματος απαιτείται έγκριση τύπου.

Όλα τα οχήματα που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να διαθέτουν:

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι.Χ.

Η διαδικασία του τεχνικού ελέγχου δεν υπερβαίνει τα 30 λεπτά. Στο τέλος του ελέγχου ο πολίτης παραλαμβάνει το Δελτίο τεχνικού ελέγχου το οποίο αποτελεί επίσημο πιστοποιητικό ελέγχου.

1 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος Καυσαερίων & Οπτικός Έλεγχος.

Κατά το πρώτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχονται τα καυσαέρια του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, ο αριθμός μηχανής, το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά), τα ελαστικά και τα φώτα. 

2 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή.

Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχου ελέγχεται η σύγκλιση - απόκλιση (ευθυγράμμιση), τα αμορτισέρ, τα φρένα και τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους. 

3 ΣΤΑΔΙΟ: Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.

Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται το σύστημα διεύθυνσης, μετάδοσης κίνησης, εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων, οξειδώσεις στο κάτω μέρος του αμαξώματος, έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα. 

4 ΣΤΑΔΙΟ: Πιστοποιητικά Ελέγχου.
Κατά το τέταρτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου γίνεται η εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και η επικόλληση στην πινακίδα κυκλοφορίας του ενδεικτικού σήματος τεχνικού ελέγχου (ΕΣΤΕ).