Έλεγχος Φορτηγών

ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ 

• Φορτηγά & Ελκηστήρες & ADR-ATP με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με Μ.Β. 3,5 ton <Μ.Β. <=12 ton
• Φορτηγά & Ελκηστήρες & ADR-ATP με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με Μ.Β. Μ.Β. >1 2 ton
• Λεωφορείο με χωρητικότητα εως και 22 επιβάτες.
• Λεωφορείο με χωρητικότητα άνω των 22 επιβάτες.
• Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα & ADR-ATP & Κυπριακά Βαρέα Οχήματα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με 3,5 ton < Μ.Β. <=10ton.
• Ρυμουλκούμενα – ημιρυμουλκούμενα & ADR-ATP & Κυπριακά Βαρέα Οχήματα με ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας με Μ.Β. => 10 ton.
• Συνδιασμός οχημάτων (Συρμός) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας
• Εκπαιδευτικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα βασικά δικαιολογητικά που ζητούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος είναι:
 •Φορολογικά στοιχεία Ιδιοκτήτη (Α.Φ.Μ. - Δ.Ο.Υ.)
 •Άδεια κυκλοφορίας & ανεξάρτητη άδεια κυκλοφορίας(όπουαπαιτείται:π.χ.ρυμουλκούμενα -ημιρυμουλκούμενα οχήματα)
 •Ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα
 •Προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου (σε περίπτωση που το όχημα έχει επανελεχθεί)
 •Πιστοποιητικό & μολυβδοσφραγίδες Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 •Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται)
 •Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων
 •Ηλεκτρονικό Αναγνώσιμο Σήμα - Η.Α.Σ. (Φ.Δ.Χ.)
 •Υπηρεσιακό Σημείωμα Υδραυλικής Πόρτας ή αναγραφή επί της Άδειας Κυκλοφορίας των στοιχείων της Υδραυλικής Πόρτας.
 •Γερανοφόρα Οχήματα (Βεβαίωση Ανυψωτικού , κατά περίπτωση)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

 • Το όχημα προσκομίζεται από τον νόμιμο κάτοχο του οχήματος ή από τρίτο, εξουσιοδοτημένο ή μη πρόσωπο.
 • Το όχημα κατά την προσκόμιση του στο ΚΤΕΟ πρέπει να είναι καθαρό εσωτερικά και εξωτερικά και ειδικότερα στις θέσεις χάραξης του αριθμού πλαισίου και του αριθμού κινητήρα.
 • Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος

Όλα τα οχήματα που προσέρχονται για τεχνικό έλεγχο θα πρέπει να διαθέτουν:

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Ο τεχνικός έλεγχος του βαρέου οχήματος διενεργείται από πιστοποιημένους τεχνικούς του Ι.ΚΤΕΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ και ακολουθούνται τα παρακάτω στάδια:

1 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος Καυσαερίων & Οπτικός Έλεγχος.
Στο πρώτο στάδιο του ελέγχου γίνεται ενδελεχής έλεγχος των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων του οχήματος.

Παράλληλα ελέγχονται :
 • τα καυσαέρια του οχήματος
 • ο αριθμός πλαισίου
 • ο αριθμός μηχανής
 • το αμάξωμα (εξωτερικά & εσωτερικά)
 • τα ελαστικά

2 ΣΤΑΔΙΟ: Έλεγχος στην αυτόματη Γραμμή.
Κατά το δεύτερο στάδιο ελέγχεται: 

 • τα φώτα ως προς την ένταση και την κλίση τους.
 • η σύγκλιση – απόκλιση (ευθυγράμμιση)
 • τα φρένα

3 ΣΤΑΔΙΟ: Οπτικός Έλεγχος στο λάκκο κατόπτευσης.
Κατά το τρίτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται : 

 • το σύστημα διεύθυνσης,
 • το σύστημα μετάδοσης κίνησης,
 • οι εύκαμπτοι και άκαμπτοι σωλήνες φρένων,
 • οι οξειδώσεις του αμαξώματος,
 • επίσης γίνεται έλεγχος για τυχόν διαρροές καυσίμων, απώλειες λαδιών κινητήρα.

4 ΣΤΑΔΙΟ: Πιστοποιητικά Ελέγχου.
Κατά το τέταρτο στάδιο του τεχνικού ελέγχου γίνεται η εκτύπωση του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου και η επικόλληση στην πινακίδα κυκλοφορίας του ενδεικτικού σήματος τεχνικού ελέγχου (ΕΣΤΕ).